Sheng Xu
Department of NanoEngineering
University of California, San Diego
SME Building, Rm 343J
3391 Voigt Drive, La Jolla, CA 92121

Email: shengxu@ucsd.edu
Phone: 858-246-0811
Fax: 858-822-7684

UCSD campus Sheng Xu group contact information