Principal Investigator

Graduate Students

Yimu Chen
Yue Gu
Hongjie Hu
Yusheng Lei
Muyang Lin
Baiyan Qi
Ganesh Raghavendran
Jiawei Song
Xinyu Tian
Xuan Wu
Zhuohong Wu
Jingxin Zhang
Zhuorui Zhang

Postdoctoral Researchers

Hong Ding
Xiaoxiang Gao
Yangzhi Zhu

Alumni

Jinze Cai (Masters Student)
Srishty Dua (Masters Student)
Nathaniel-Georg Gutierrez (Masters Student)
Yifei Hao (Visiting Undergraduate Student)
Qin Huang (Masters Student)
Zhenlong Huang (Visiting PhD Student)
NamHeon Kim (Masters Student)
Hsin Lan (Visiting Masters Student)
Xiaoshi Li (Visiting Undergraduate Student)
Yang Li (Masters Student)
Hengzhou Liu (Masters Student)
Akihiro Nomoto (Visiting Scholar)
Rocio Pena (Masters Student)
Abraham Tac Phung (Masters Student)
Kexin Pei (Visiting Undergraduate Student)
Baiyan Qi (Visiting Undergraduate Student)
Maria Reynoso (Visiting Undergraduate Student)
Yitian Tong (Masters Student)
Chonghe Wang (Masters Student)
Chunfeng Wang (Visiting PhD Student)
Senlu Wang (Masters Student)
Victor Wang (Masters Student)
Weidong Xiao (Masters Student)
Lin Zhang (Postdoctoral Researcher)
Tianjiao Zhang (Masters Student)