Sheng Xu
University of California San Diego
SME Building, Rm 343J
9500 Gilman Drive, MC 0448
La Jolla, CA 92093

Email: shengxu@ucsd.edu
Phone: 858-246-0811
Fax: 858-822-7684

UCSD campus Sheng Xu group contact information