Principal Investigator

Postdoctoral Researchers

Graduate Students

Yizhou Bian
Xiangjun Chen
Hao Huang
Andrea Kang
Muyang Lin
Chengchangfeng Lu
Daniel Mansour
Pengxin Meng
Jing Mu
Geonho (Tom) Park
Siyu Qin
Ruotao Wang
Ray Wu
Zijing Wu
Albert Yang
Xinyi Yang
Wentong Yue
Fangao Zhang
Fangzheng Zhang
Yi Zhang
Sai Zhou

Alumni (incomplete list)

Jinze Cai (Masters Student)
Yimu Chen (PhD Student)
Xue Chen (Masters Student)
Hong Ding (Postdoctoral Researcher)
Srishty Dua (Masters Student)
Yue Gu (PhD Student)
Nathaniel-Georg Gutierrez (Masters Student)
Yifei Hao (Visiting Undergraduate Student)
Qin Huang (Masters Student)
Zhenlong Huang (Visiting PhD Student)
NamHeon Kim (Masters Student)
Hsin Lan (Visiting Masters Student)
Natalie Lawrence (Masters Student)
Yusheng Lei (PhD Student)
Yang Li (Masters Student)
Hengzhou Liu (Masters Student)
Zhiyuan Lou (Masters Student)
Akihiro Nomoto (Visiting Scholar)
Rocio Pena (Masters Student)
Kexin Pei (Visiting Undergraduate Student)
Alexander Perez de Leon (Undergraduate Student)
Ruixiang Qi (Masters Student)
Ganesh Raghavendran (Masters Student)
Aparna Rao (Masters Student)
Keren Shi (Masters Student)
Aarushi Sehgal (Masters Student)
Jiawei Song (Masters Student)
Yitian Tong (Masters Student)
Chonghe Wang (Masters Student)
Chunfeng Wang (Visiting PhD Student)
Senlu Wang (Masters Student)
Victor Wang (Masters Student)
Yifan Wang (Masters Student)
Zhuohong Wu (Masters Student)
Weidong Xiao (Masters Student)
Amer Yaghi (Undergraduate & Masters Student)
Jingxin Zhang (Masters Student)
Ziyang Zhang (Masters Student)
Lin Zhang (Postdoctoral Researcher)
Zhuorui Zhang (Masters Student)
Yangzhi Zhu (Postdoctoral Researcher)